STREFA KLIENTA

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018 roku.

(02.01.2018)

W związku z szeregiem nowości podatkowych wchodzących w życie w 2018 roku, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie podsumowanie najważniejszych zmian.

Split payment – płatność podatku VAT na oddzielny rachunek.

Przedsiębiorcy otrzymywać będą płatność za sprzedawane towary i usługi na dwa osobne rachunki, przy czym wyłącznie płatność netto będzie do swobodnego wykorzystania. Zapłata w części obejmującej podatek VAT nastąpi na odrębny rachunek, wykorzystywany do rozliczeń podatkowych. Split payment będzie wykorzystywany tylko do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Jego wykorzystanie będzie dobrowolne, a decyzja o tym należeć będzie do nabywcy, który skorzysta na zastosowaniu mechanizmu (np. unikając solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe). Zmiany nie wpłyną na zakupy dokonywane przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Projekt ma wejść w życie w lipcu 2018 roku.

Sankcje w VAT za płatność na konto niezgłoszone do urzędu skarbowego.

Ministerstwo Finansów wprowadza rejestr podatników wykreślonych z rejestru VAT (tzw. czarna lista). Dokonanie płatności na rzecz takiego podatnika wiązać się będzie z wyższym ryzykiem zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT. Utworzona zostanie ponadto druga lista (tzw. Biała), obejmująca zgłoszone do urzędu skarbowego numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Płatności powyżej 15 tys. zł dokonane na rachunek, który nie został zgłoszony do urzędu, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za zaległości podatkowe kontrahenta.

Kwota wolna od podatku 2018.

Podwyższeniu ulega kwota wolna od podatku oraz progi jej stosowania. Od 2018 roku kwota wolna od podatku wyniesie 8.000 zł – podatnicy osiągający dochód w tej wysokości nie zapłacą podatku. Powyżej tej wartości dochodu, do poziomu 13.000 zł  kwota wolna od podatku obniża się, by osiągnąć 3091 zł. Wartość kwoty wolnej od podatku jest stała powyżej od 13.001 zł do 85.528 zł i wynosi 3091 zł. Od 127.000 zł dochodu i powyżej jest ona równa 0 zł.

Wyższe koszty uzyskania przychodu twórców.

Do kwoty 85 528 zł podniesiono limit kosztów uzyskania przychodów. W sytuacji, kiedy praca ma charakter twórczy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stosuje się 50 procentowe koszty uzyskania przychodów. Łączne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć połowy kwoty będącej górną granicą pierwszego pułapu skali podatkowej. W 2017 r. limit ten wynosi 42764 zł. Jednak od 2018 r. ma on wynieść już 85 528 zł.

Amortyzacja od 10.000 zł.

Od 2018 roku zmianie ulega limit obowiązkowej ewidencji i amortyzacji zakupionych środków trwałych. Do wartości 10.000 zł możliwe jest rozliczanie w wydatkach firmowych kosztów wyposażenia – bez obowiązku naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wszystkie wydatki poniżej 10 tysięcy złotych nie będą podlegać obowiązku ewidencji w środkach trwałych.

Wyłączenie z kosztów podatkowych korzyści z tytułu optymalizacji podatkowych.

Podatnicy posiadający wartości niematerialne i prawne (np. licencje czy znaki towarowe) od których dokonują odpisów amortyzacyjnych, od 1 stycznia 2018 roku nie będą mogli zaliczyć tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu, w sytuacji gdy wartości te były przez przed ich ostatnim nabyciem lub wytworzeniem zbyte w jakiejkolwiek formie. Wyłączeniu z kosztów podlegać będzie wartość odpisów, przekraczająca wartość przychodu ze zbycia tych wartości niematerialnych i prawnych.

VAT od torebek foliowych.

Od 2018 r. sklepy będą pobierały 20 gr od każdej plastikowej siatki. Środki z tej opłaty recyklingowej miały pomóc chronić środowisko. Okazuje się jednak, że pomogą też chronić finanse publiczne. Sprzedawcy będą musieli bowiem wpłacać do urzędu skarbowego VAT od każdej torebki. A to oznacza, że klienci zapłacą za foliówki 25, a nie 20 gr. Po raz pierwszy przedsiębiorcy wpłacą zebrane od klientów pieniądze za torebki dopiero w 2019 r., ale z VAT będą musieli rozliczyć się z fiskusem na bieżąco, już w trakcie 2018 r.

Brak obowiązku zgłaszania księgi podatkowej.

Zlikwidowany będzie obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników rozpoczynających działalność oraz tych, którzy zmieniają sposób opodatkowania i muszą prowadzić PKPiR.

Finansowanie dłużne.

W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji nowe regulacje będą ograniczać możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane, ale także innych kosztów finansowania dłużnego (m.in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane.

Bez ograniczeń będzie można odliczać od przychodu koszty finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA. Ograniczenia nie będą dotyczyć banków i instytucji finansowych.

Nowe ograniczenie w opodatkowaniu ryczałtem przychodów z najmu.

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy mogą opodatkować przychody z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% tylko do kwoty 100 000 zł rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu nową stawką ryczałtu w wysokości 12,5%. Podatnicy, którzy w 2018 r. zamierzają opodatkowywać przychody z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą w tej sprawie złożyć oświadczenie do 22 stycznia 2018 r.